Związek Miast Polskich wraz z Ministerstwem Rozwoju, Związkiem Powiatów Polskich, konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Centrum PPP od stycznia tego roku uczestniczy w realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Jego celem jest zwiększanie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego” to ważny element tego przedsięwzięcia. Stanowić będzie płaszczyznę do upowszechniania wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP.

Każdy z jedenastu numerów Biuletynu PPP składać się będzie na całość kompletnego omówienia zagadnień związanych z procesem przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć PPP. Kolejne numery Biuletynu, oprócz pogłębionego opisu wybranych zagadnień istotnych dla realizacji przedsięwzięć PPP, w zakresie merytorycznym, w razie potrzeby, odwoływać się będą do zagadnień poruszonych w poprzednich publikacjach tego cyklu, co pozwoli ograniczyć powtórzenia i jednocześnie pogłębić wiedzę czytelników, w miarę potrzeby odsyłając ich do innych publikacji wydawanych w ramach projektu.

Co więcej, przedstawienie podstawowych pojęć i problemów na początku cyklu oraz w każdym numerze pozwoli na sprawne posługiwanie się nimi na etapie analizy poszczególnych przedsięwzięć PPP przedstawianych w ramach działań projektowych.
Problematyka PPP będzie omawiana również z punktu widzenia zagadnień interesujących dla partnera prywatnego, prezentując przedstawicielom administracji publicznej perspektywę przedsiębiorcy oraz jego sposób planowania i realizacji inwestycji.

W kolejnych wydaniach „Biuletynu PPP” zaprezentowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia PPP zakończone sukcesem, jednak analizowane będą również sposoby unikania błędów, występujących na każdym z etapów wdrażania przedsięwzięć tego typu. Przedstawione zostaną przykłady rozwiązań stosowanych w ramach istniejących zapisów prawa przez jednostki różnego rodzaju – miasta działające w warunkach metropolitalnych, średniej wielkości i małe oraz powiaty i gminy wiejskie.

Pierwsza publikacja skupiona jest na przedstawieniu natury partnerstwa publiczno-prywatnego i jego założeniach w kontekście licznych wciąż mitów i niedopowiedzeń. Ważną częścią pierwszego numeru, ale i kolejnych publikacji z cyklu „Biuletynu PPP”, będzie przedstawienie celów, założeń i postępów w realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.
Założeniem zespołu redakcyjnego jest, aby pierwsza publikacja była bazą, umożliwiającą pełniejsze zrozumienie treści kolejnych numerów, które będą zawierały pogłębione informacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego oraz doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu systemowego, szczególnie związanych z pomocą we wdrażaniu pilotażowych projektów PPP.

Ważnym elementem kolejnych numerów „Biuletynu PPP” będzie przedstawienie materiałów i wniosków płynących ze szkoleń prowadzonych dla uczestników projektu, najpierw wprowadzających regionalnych, a z czasem specjalistycznych (prowadzonych przez różnych partnerów projektu) – w ten sposób czytelnicy, którzy nie mogli uczestniczyć w poszczególnych spotkaniach, będą mogli zapoznać się z prezentowanymi w trakcie szkoleń zagadnieniami.