W czwartek, 30 listopada, odbyła się przedostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Gdańska. Radni zgodzili się m.in. na wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie oraz nowe plany miejscowego zagospodarowania dla kilka dzielnic, w tym w Oliwie, Wrzeszczu i na Jasieniu. Gorącą dyskusję pomiędzy radnymi klubów PO i PiS wywołał m.in. odczytany przez radnego PO apel dotyczący proponowanych zmian w kodeksie wyborczym.

Rada Miasta Gdańska wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z procedowanymi w Sejmie zmianami w kodeksie wyborczym oraz ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, apelując jednocześnie o wstrzymanie wszelkich prac nad ustawą zmieniającą. Podkreślamy, że zmiana organizacji wyborów w okresie krótszym niż rok przed ich przeprowadzeniem stanowi realne zagrożenie dla wszystkich zasad prawa wyborczego oraz państwa prawa. Rada Miasta Gdańska dostrzega również, że ustawa o zmianie niektórych ustaw, w tym zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, procedowana jest jako projekt poselski. Wybór tego trybu legislacyjnego w drastyczny sposób ogranicza udział obywateli oraz reprezentacji samorządów w procesie legislacyjnym. Pośpiech towarzyszący tej ustawie stanowi realne zagrożenie spowodowania chaosu, uniemożliwiającego rzetelne przeprowadzenie wyborów. Głęboki niepokój Rady Miasta Gdańska budzą również konkretne propozycje zmian, w szczególności całkowite upolitycznienie Państwowej Komisji Wyborczej, sposób powoływania wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, a nade wszystko przyznanie tym ostatnim, kosztem samorządów, kompetencji w postaci dokonywania nowego podziału wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na okręgi w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Ponadto zawarte w ustawie niejasne zapisy dotyczące dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów, przez większość konstytucjonalistów interpretowane są jako wprowadzenie wstecznego zakazu kandydowania – wbrew wcześniejszym deklaracjom. Rada Miasta Gdańska z niepokojem traktuje wszelkie tendencje zmierzające do zwiększenia centralizacji państwa oraz zmniejszania roli samorządów i obywateli w życiu publicznym. Mając na uwadze powyższe RMG zwraca się do parlamentarzystów z Pomorza o wsparcie niniejszego apelu.

Apel przegłosowali radni PO, radni PiS byli przeciw.

WIĘCEJ