9 czerwca w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Administracji Związku Miast Polskich, która obradowała według następującego porządku obrad:

  1. Omówienie Regulaminu pracy Komisji Związku.
  2. Wybór przewodniczącego Komisji oraz zastępcy i sekretarza.
  3. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2015.

Pierwszą część spotkania prowadziła Jolanta Hałas- zastępca dyrektora Biura Związku, która omówiła Regulamin pracy Komisji Związku i z upoważnienia Zarządu Związku przeprowadziła wybory Przewodniczącego Komisji. W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Administracji został wybrany Adam Panuś, Sekretarz Miasta Wieliczka. Następnie na wniosek przewodniczącego Komisja wybrała dwóch zastępców. Zostali nimi: Łukasz Postaremczak, sekretarz Miasta Kościan i Dorota Żytyniec, kierownik Biura Kontroli, Audytu i Jakości w Ełku. Na sekretarza Komisji wybrany został Rafał Niburski, radny Rady Miasta Szczecin. Komisja ustaliła, że na najbliższym posiedzeniu omówione zostaną następujące zagadnienia: Ustawa o pracownikach samorządowych; Kodeks wyborczy; elektroniczny obieg dokumentów oraz tematyka dostępu do informacji publicznej. Do tego czasu członkowie Komisji prześlą do Biura Związku tematy do planu pracy, który ustalony zostanie na kolejnym posiedzeniu. Następnie członkowie Komisji wzięli udział we wspólnym posiedzeniu trzech Komisji Związku: Komisji Finansów, Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast oraz Komisji Administracji. Posiedzenie prowadził Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku, który przedstawił dotychczasowe stanowiska Związku w sprawie projektów ustaw: Prawo zamówień publicznych; ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej infor­macji prawnej oraz edukacji prawnej (druk nr 3338) oraz projektu ustawy o rewitalizacji. Członkowie Komisji zgodzili się ze stanowiskami dotychczas wypracowanymi przez Zarząd Związku.
W niektórych przypadkach zgłosili dodatkowe uwagi, które zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji stanowisk Związku.

Komisja Administracji ustaliła, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w listopadzie w Wieliczce.

Jolanta Hałas
Zastępca Dyrektora Biura
Związku Miast Polskich