Posiedzenie

Komisji Polityki Społecznej

Związku Miast Polskich

Toruń, 27 – 28 września 2012 r.

 

W dniach 27 – 28 września 2012 r., w Toruniu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.  W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej – Włodzimierz Kałek omówił opracowanie zatytułowane „ Ocena skutków regulacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „ opracowane w ramach projektu „ Dobre prawo – sprawne rządzenie” na potrzeby mechanizmu wsparcia eksperckiego dla Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie oceny ex-post prawa powszechnie obowiązującego.

               Prezentacja ta wywołała dyskusję, która w przeważającej części skupiła się na krytyce dokumentu. Wyrażano opinie, że analiza rozwiązań prawnych, a także skutków organizacyjnych oraz ekonomicznych wyłącznie w zakresie ustawy o pomocy społecznej, w oderwaniu od pozostałych przepisów określających zasady dystrybucji świadczeń socjalnych, w przewadze realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej jest niekompletna i nie może być punktem wyjścia do projektowania zmian w przyszłości. Komisja zamiast opisu obecnego systemu pomocy społecznej i jego modyfikacji w przeszłości uważa za konieczne skupienie się na opracowaniu zmian w tym zakresie. Podjęto decyzję o opracowaniu odrębnej opinii w tej sprawie.

W czasie dyskusji nawiązano do poprzedniego posiedzenia Komisji, podczas którego podjęto próbę wskazania koniecznych zmian dotyczących finansowania obsługi zadań zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego. Omówiono dane przekazane przez niektóre miasta Komisji Polityki Społecznej. Ustalono, że opracowanie udokumentowanych wniosków możliwe będzie na podstawie bardziej precyzyjnego narzędzia . Podjęto decyzję o przystąpieniu do opracowaniu tego narzędzia.

Następnie przedstawiono problemy dotyczące prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych w związku z brakiem możliwości upoważnienia do ich prowadzenia kierowników ośrodków pomocy społecznej, którzy w większości gmin realizują zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W dalszej części posiedzenia omawiano doświadczenia poszczególnych samorządów w zakresie wdrożenia aktualnych uregulowań dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podnoszono szczególnie to, że obecny system arbitralnie określa model funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, nie uwzględniając lokalnych potrzeb i możliwości. Szczególne utrudnienia opisany w ustawie oraz rozporządzeniu system sprawia w średnich i dużych miastach. Brak możliwości powołania np. zespołów dzielnicowych utrudnia w znaczący sposób wdrażanie ustawy. Kolejną kwestią jest finansowanie obsługi całego systemu. Stwierdzenie, iż członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zadania swoje wykonują w ramach obecnych obowiązków służbowych jest tj. bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w praktyce jest nieuprawnione. Komisja przedstawi stanowisko w tej kwestii.

Kolejnym tematem dyskusji były obawy dotyczące zadań z zakresu polityki społecznej finansowanych przy pomocy środków europejskich w związku z kończącym się okresem programowania. Temat ten szczegółowo omówił Pan Adam Horbulewicz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Głównym tematem dyskusji było zaniepokojenie czy uda się zapewnić ciągłość realizowanych działań, zwłaszcza w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej, obecnie w znaczący sposób dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.  Wskazywano też na konieczność wprowadzenia nowych instrumentów aktywizujących.

Na zakończenie obrad uzgodniono treść stanowisk oraz opinii dotyczących podejmowanych tematów oraz tryb przekazania propozycji tematów planowanych do omówienia na kolejnych posiedzeniach.

Podczas wizyty w Toruniu członkowie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich zwiedzili budowę nowego mostu oraz towarzyszących mu dróg dojazdowych.

Opracowała:

Wanda Kolińska

 

 

 

Toruń, 27 – 28 września 2012 r.

 

Stanowisko

Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

dotyczące realizacji i kończącego się okresu programowania projektów systemowych

 

W związku z kończącym się okresem programowania środków Unii Europejskiej Komisja Polityki Społecznej dokonała analizy dotychczasowego okresu finansowania. Wyraziła zaniepokojenie dotyczące możliwości zachowania ciągłości działań oraz obawę zaprzepaszczenia wypracowanych dotąd efektów.

Komisja krytycznie oceniła niektóre wyniki dotychczasowych działań , wskazując na obszary, w których nie uzyskano zadowalających wyników w stosunku do poniesionych nakładów. Komisja dostrzega konieczność pomocy instytucjom ekonomii społecznej w dalszym funkcjonowaniu po ewentualnym zaprzestaniu finansowania POKL oraz opracowania nowych instrumentów aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w przyszłości.

 

Opracował:

Przewodniczący

Komisji Polityki Społecznej

Związku Miast Polskich

Włodzimierz Kałek

 

 

 

Toruń, 27 – 27 września 2012 r.

Stanowisko

Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

dotyczące wdrażania zmian do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

( Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn.zm.)

 

Aktualny stan prawny dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w której  nie wskazano źródeł finansowania obsługi zadań realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny, doprowadził do tego, że główny ciężar realizacji zadań spoczywa na ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i policji. W praktyce, z różnych przyczyn, brakuje należytej współpracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz grupach roboczych przedstawicieli komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury, sądów a przede wszystkim służby zdrowia. Ponadto koszty związane z obsługą zadań i działaniami edukacyjnymi znacznie obciążają budżety gmin.

Stąd proponuje się wprowadzenia zmian do w/w  ustawy polegających na określeniu, że posiedzenia grup roboczych odbywać się będą poza godzinami pracy ich członków oraz opracowanie zasad wynagradzania ich członków. Ponadto oczekujemy uregulowań w zakresie źródeł finansowania pracy grup roboczych oraz pozostawienia gminom większej samodzielności w zakresie decyzji dotyczącym sposobu organizowania zespołów interdyscyplinarnych .

 

 

Opracowała:

 

Zdzisława Krygier

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Polityki Społecznej

Związku Miast Polskich

 

 

Toruń, 27 -28 września 2012 r.

Opinia

Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

Dotycząca „ Oceny skutków regulacji ustawy z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej” przygotowanej w ramach projektu „ Dobre prawo – sprawne rządzenia „ na potrzeby mechanizmu wsparcia eksperckiego dla Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie oceny ex-post aktów prawa powszechnego.

 

Dokument ten wydaje się niespójnym zbiorem informacji stanowiącym przegląd uzasadnień do kolejnych zmian ustawy o pomocy społecznej w latach 2004 – 2010. Raport niepotrzebnie zawiera wiele cytatów z wyżej wspomnianej ustawy , zaś końcowe wnioski nie formułują postulatów do zmian w przyszłości. Konkluzje dotyczące skutków finansowych kolejnych zmian nadal traktowane są dość ogólnie i zbyt często ograniczają się do zwrotów w rodzaju: „ trudno ocenić”, „ wydaje się „ itp.

Raport jasno i precyzyjnie wskazuje na konsekwencje zaniechania waloryzacji progów dochodowych co doprowadziło do wypaczenia zaplanowanego w ustawie systemu. W ocenie komisji błędem jest analizowanie skutków regulacji ustawy o pomocy społecznej w oderwaniu od innych, realizowanych równolegle podsystemów wsparcia.

W ocenie Komisji wątpliwy jest postulat wyrażony w pkt 13 co to zasadności przypisywania ośrodkom pomocy społecznej oraz powiatowym centrom pomocy społecznej roli koordynatora działań innych podmiotów lokalnych w zakresie integracji i rozwiązywania problem lokalnych.

Przedstawione w części końcowej wnioski oparte na informacji z realizacji zadań pomocy społecznej  nie wnoszą wiele w zakresie programowania zmian w przyszłości oraz nie precyzują w jaki sposób oceniać konsekwencje społeczne i finansowe wprowadzanych zmian prawnych.

Komisja stoi na stanowisku, że należy pozostawić samorządom budowanie własnej, efektywnej i opartej na znajomości lokalnych problemów struktury organizacyjnej w obszarze pomocy społecznej. Raport nie wskazuje wyraźnie kierunków zmian w budowaniu nowego systemu pomocy społecznej lecz stanowi materiał do dyskusji o samorządach, jako wstęp do dalszej analizy oraz określenia strategii i celów polityki społecznej.

 

Opracował:

 

Przewodniczący

 Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

Włodzimierz Kałek

 

Toruń, 27 – 28 września 2012 r.

 

Stanowisko

Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

dotyczące ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

( Dz. U. z 2009r., Nr 1 , poz. 7 z późn. zm.)

 

 

W związku z brakiem możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych dot. dłużników alimentacyjnych przez kierowników ośrodków pomocy społecznej lub innych jednostek, którym powierzono realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komisja postuluje wprowadzenie możliwości udzielenia im takich upoważnień poprzez stosowną zmianę w wskazanej wyżej ustawie.

Aktualnie ustawa nie pozwala na wydanie odpowiednich upoważnień, zaś na podstawie ustawy o egzekucji w administracji prezydent może upoważnić do prowadzenia egzekucji wyłącznie pracownika urzędu miasta. W praktyce powoduje to znaczne utrudnienia w realizowaniu ustawy w tym zakresie.

Wanda Kolińska