Ministerstwo Rozwoju zachęca do składania wniosków i realizacji międzynarodowych przedsięwzięć w dwóch obszarów tematycznych. Chodzi m.in. o projekty na rzecz transgranicznej ochrony gatunków i siedlisk, służące utrzymaniu bioróżnorodności. O dofinansowanie mogą się starać także inicjatywy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zagospodarowania ekosystemów leśnych. Drugi obszar w ramach którego można aplikować to intensyfikacja współpracy na polsko-niemieckim pograniczu.

31 sierpnia rozpocznie się również nabór wniosków w programie Brandenburgia - Polska. Tu także wspierana będzie integracja mieszkańców i współpraca administracji. Ze środków (3,4 mln euro) będą mogły skorzystać m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, ich stowarzyszenia oraz jednostki państwowe i samorządowe zapewniające usługi publiczne. Mogą aplikować także jednostki naukowe i edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe non-profit.

Informacje o naborach