Spotkanie Prezesa ZMP z Prezesem ZASP

19 października br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie prezesa Związku Miast Polskich (ZMP), Ryszarda Grobelnego z prezesem Zarządu Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), Olgierdem Łukaszewiczem na temat inicjatywy ZASP – stworzenia platformy współdziałania, prawnej reprezentacji środowiska kultury i nowego społecznego porozumienia w sprawie działalności instytucji kultury.

Aby skutecznie i efektywnie zarządzać instytucjami kultury, których organizatorami są samorządy terytorialne, szczególnie w obliczu kryzysu, potrzebne jest dokonanie systemowej zmiany zarządzania kulturą i uzyskanie społecznej akceptacji dla tej zmiany. Prezes ZASP podkreślał, że decentralizacji publicznych instytucji kultury nie towarzyszyło przekazanie samorządom odpowiedniego instrumentarium. Podstawą koniecznych zmian ma być analiza sytuacji, dobrych praktyk i sukcesów oraz głównych problemów i trudności ( a jest ich wiele), dokonanie inwentaryzacji (w tym remanent środowiska twórców) i opisu zasobów kultury. Zmiana dokonać się może – zdaniem przedstawicieli ZASP – na podstawie szerokiego porozumienia społecznego w sprawie kultury z udziałem partnerów społecznych w ramach mechanizmu prawnego stałego zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego, reprezentacji samorządów (organizatorów, animatorów, koordynatorów działalności kulturalnej) i interesariuszy (widzów, czytelników). ZASP podejmuje obecnie działania zmierzające do utworzenia takiej prawnej reprezentacji środowiska kultury. Prowadzi m.in. rozmowy w tej sprawie ze Związkiem Województw RP, z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta (starania o uzyskanie poparcia Prezydenta RP). a w niedalekiej przyszłości planuje też z Unią Metropolii Polskich.

Prezes ZMP, Ryszard Grobelny wymienił trudności, na jakie napotykają obecnie JST w związku z organizowaniem działalności instytucji kultury (obcinanie po równo środków, brak procedur, brak kandydatów na dyrektorów instytucji kultury, irracjonalne podejście do eventów), a także działania, jakie podejmuje Związek, aby miasta mogły lepiej zarządzać kulturą (np. badania SAS). Prezydent Poznania zwrócił uwagę, że obecnie nie wiadomo, ile tak naprawdę wydaje się na kulturę, bo np. trudno określić, co jest kulturą, a co nie jest. Podczas spotkania zastanawiano się nad różnymi narzędziami, które mogą przyczynić się do uzdrowienia sytuacji, takimi jak – widz abonamentowy, sponsoring, rady powiernicze, dofinansowanie biletów itp.

Szansą na nowe podejście do kultury jest – mówił prezes ZMP - przyjęta Strategia Rozwoju Kraju 2020, w której kultura jest uznana jako motor rozwoju kraju. Warto, opierając się na tym dokumencie oraz korzystając ze środków UE, wypracować w tej dziedzinie rozwiązania, narzędzia i modele, dlatego Związek Miast Polskich otwarty jest na dalszą współpracę ze środowiskiem twórców w ramach Komisji Kultury ZMP.

(JP)