Szkolenie było organizowane przez konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

W szkoleniu wzięło udział 50 osób, reprezentujących urzędy miast i gmin, podkarpacki urząd marszałkowski oraz jednostki podległe JST. Spotkanie prowadził zespół trenerski w składzie: Magdalena Wojciechowska - trener ds. uwarunkowań prawnych PPP, Bartosz Korbus – trener ds. wymiaru finansowego PPP oraz Ryszard Grobelny – ekspert samorządowy.

Uczestników powitał w imieniu organizatorów Robert Choma, prezydent Przemyśla i członek zarządu Związku Miast Polskich, podkreślając znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w planowaniu inwestycji w JST oraz aktywną rolę Związku Miast Polskich i współpracę z resortem rozwoju w tym zakresie. Beata Matejczuk, główny specjalista w departamencie PPP Ministerstwa Rozwoju, przedstawiła założenia realizacji samego projektu oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie PPP, a w drugim dniu szkolenia dr Marcin Jędrasik, naczelnik w tym samym departamencie, przedstawił przygotowane przez EPEC narzędzie oceny stanu przygotowania projektu PPP. Pozostały czas szkolenia to intensywny przekaz praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów partnerstwa publiczno-prywatnego: od idei i zasadności stosowania tej formuły, poprzez uwarunkowania prawne i finansowe, do samej procedury wyboru partnera prywatnego i realizacji umowy.

Zawartość merytoryczna szkolenia i jakość pracy zespołu trenerskiego zostały przez uczestników wysoko ocenione. Mimo dużej ilości materiałów i wysokiego stopnia skomplikowania tematyki PPP, spotkanie przyczyniło się do znaczącego podniesienia kompetencji i wiedzy uczestników w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego – w testach wiedzy przeprowadzonych pod koniec szkolenia uczestnicy uzyskali wyniki o ponad 60% wyższe niż w testach na rozpoczęcie spotkania.
Kolejne szkolenia odbędą się już 15 i 16 maja w Gdańsku, 22 i 23 maja w Olsztynie i dalej wg harmonogramu szkoleń.