Zaproszenie skierowane jest głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz środowisk, które dbając o rozwój swoich społeczności lokalnych chcą przedstawić i poddać pod dyskusję określony problem. Wolna trybuna będzie również miejscem inspiracji, dyskusji nad ideami i pomysłami skierowanymi do decydentów i pracowników samorządowych.

Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Konieczne jest wypełnienie załączonego zgłoszenia. Przesłane deklaracje zostaną poddane analizie i podzielone na określone grupy tematyczne.

Plan wystąpień na Forum będzie ogłoszony w tygodniu poprzedzającym Kongres, a także dostępny na miejscu Kongresu.


Kongres Polityki Miejskiej będzie stanowić pierwszą w Polsce, szeroką debatę o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji SOR, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.