Posiedzenie KWRiST 29 marca 2017 r., któremu współprzewodniczyli - minister Mariusz Błaszczak i wójt Marek Olszewski, rozpoczęło się od dyskusji na temat trwających oraz zapowiadanych zmian dotyczących ustroju samorządu terytorialnego, zarówno w kontekście modelu jego funkcjonowania jak i zakresu, zadań i kompetencji.

Strona samorządowa przedstawiła swoje stanowisko, przytaczając Apel Forum Samorządowego, które zebrało się w Warszawie 16 marca oraz przyjęta przez Forum Kartę Samorządności. Przedstawiono także uchwały i stanowiska zgromadzeń ogólnych ZMP, ZPP, ZW RP oraz Rady UMP, a także zarządów ZGW RP i UmP. Główną tezą samorządowców była konieczność rozpatrywania przez Komisję wszystkich spraw dotyczących samorządu terytorialnego, co wynika wprost z ustawy, a nie tylko projektów rządowych.

Do postulatów i uwag strony samorządowej odniósł się minister Mariusz Błaszczak, prezentując swoje poglądy w poruszonych przez organizacje samorządowe kwestiach, często różniące się od punktu widzenia drugiej strony. W kwestii kadencyjności minister wyraził pogląd, że „nie ma ludzi niezastąpionych”, natomiast zmiany polegające na recentralizacji wielu spraw publicznych w państwie zaliczył do problematyki „podziału kompetencji”, który może podlegać modyfikacjom.

Na zakończenie tej części dyskusji strona samorządowa podziękowała za skierowanie do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o RIO w wersji uzgodnionej w ramach prac Komisji. Zaakceptowano tez wniosek ZW RP o ponowne rozpatrzenie projektu tzw. ustawy wdrożeniowej (dot, funduszy UE), którą skierowano do Sejmu w wersji odmiennej od projektu opiniowanego przez Komisję.

Spośród spraw będących w porządku obrad Komisji najwięcej uwag wzbudził projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Strona samorządowe zgłosiła wątpliwość co do konstytucyjności tego rozwiązania, przypominając wyrok TK w analogicznej sprawie z marca 2015 r., a także zgłosiła uwagi szczegółowe. Strona rządowa zadeklarowała, że wszechstronnie przeanalizowała wyrok TK i przygotowała projekt, który w pełni uwzględnia orzeczenie Trybunału. Ustalono, że sprawa wróci jeszcze raz na zespoły problemowe Komisji.

Podobną decyzję podjęto w odniesieniu do projektu zmian w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych…, ponieważ zgłoszono w ostatnich dniach szereg uwag szczegółowych, które są warte rozpatrzenia.

Większość pozostałych punktów uzgodniono, a kilka projektów skierowano ponownie na posiedzenia zespołów.

Przedstawiciele pozostałych organizacji samorządowych nie zaakceptowali propozycji Zgromadzenia Ogólnego ZMP dotyczącej zawieszenia udziału w pracach Komisji Wspólnej, uznając ją za przedwczesną.