W Związku działa 19 stałych komisji tematycznych, które powołuje Zarząd ZMP. Komisje to gremia doradcze Związku, w których w poprzedniej kadencji pracowało ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny. Stanowiska komisji są prezentowane na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku.

Komisje zajmują się sprawami: administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, finansów, geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej, gospodarki komunalnej, nieruchomościami, mieszkaniowej i przestrzennej, kultury, małych miast, partycypacji społecznej, polityki europejskiej i współpracy zagranicznej, polityki miejskiej i rozwoju miast, polityki społecznej, sportu, transportu i turystyki.

W komisjach Związku nie obowiązuje kworum (członkami są osoby, którym obowiązki służbowe nie zawsze umożliwiają udział w niektórych posiedzeniach), zatem na każdym posiedzeniu każda z komisji pracuje w takim składzie, jaki przybędzie na posiedzenie.

W ZMP działają następujące komisje merytoryczne:
 • Polityki miejskiej i rozwoju miast
 • Małych miast
 • Zagospodarowania przestrzennego
 • Geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej
 • Gospodarki mieszkaniowej
 • Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 • Gospodarki nieruchomościami
 • Transportu
 • Administracji
 • Bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Edukacji
 • Kultury
 • Turystyk
 • Sportu
 • Polityki społecznej
 • Finansów
 • Partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Partnerstwa i dialogu
 • Polityki europejskiej i spraw zagranicznych.

W załączeniu aktualny Regulamin komisji

Osoby będące członkami komisji w poprzednich latach mogą nadal w nich uczestniczyć. Proszone są jedynie o wypełnienie formularza zgłoszenia (w załączeniu).

Pierwsze posiedzenia niektórych komisji planujemy w najbliższych miesiącach, przy okazji ważnych wydarzeń, związanych z zakresem ich prac. I tak:
- Komisja Finansów - Wieliczka, 4-5 kwietnia (konferencja EIB i ZMP - ubezpieczenia, finanse, schematy podatkowe, nowa ordynacja podatkowa);
- Sportu - Gliwice, 10 kwietnia (mecz Polska - Niemcy w piłce ręcznej), Legnica - 29 maja;
- Małych Miast - Wałbrzych, 24 kwietnia (Kongres Małych i Średnich Miast);
- Polityki Społecznej - Poznań, 20-21 maja;
- Transportu - Wisła, 28-29 maja (Konferencja Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej);
- Partnerstwa i Dialogu - Gdańsk, 10-11 czerwca (Forum Praktyków Partycypacji);
- Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast - Wrocław, 11-12 czerwca (Kongres Regionów);
- Zagospodarowania Przestrzennego - Wrocław, 11-12 czerwca (Kongres Regionów);
- Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Wrocław, 11-12 czerwca (Kongres Regionów);
- Partnerstwa Publiczno-prywatnego - Płock (czerwiec, seminarium PPP w projekcie ZMP


Formularz zgłoszeniowy osób do komisji Związku, po wypełnieniu prosimy odesłać do Biura Związku pocztą tradycyjna lub elektroniczną (biuro@zmp.poznan.pl). Zgłoszenia można nadsyłać w każdym czasie, ale ze względu na bliskie posiedzenia wielu komisji prosimy nie odkładać wysyłki na zbyt odległe terminy.

Załączniki:

- Zaproszenie do udziału w pracach Komisji ZMP


- Regulamin Komisji ZMP
- Formularz zgłoszeniowy