Porządek obrad posiedzenia Zarządu Związku w Tychach (12 maja)

Miejsce obrad: Hotel ARENA w Tychach, ul. Gen. de Gaulle’a 8 sala konferencyjna A (I piętro)

Początek obrad o godz. 14:00

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Stanowisko ZMP dotyczące projektu zmiany zasad pobierania opłat za parkowanie samochodów.
3. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (MRPiPS),
b) o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (MŚ),
c) Prawo wodne (rządowy)
d) o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
e) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (KUKIZ’15),
f) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (PO).
3. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MEN ws. sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie,
b) MEN ws. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach,
c) RM zm. rozp. ws. wynagradzania pracowników samorządowych.
4. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Krajowej Rady Mieszkaniowej (MIiB).
5. Projekt aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych AKPOŚK 2017 (MŚ).
6. Przyjęcie uchwał w sprawach członkowskich.
7. Korespondencja do rozpatrzenia.
8. Sprawy wniesione.