Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich odbędzie się 20 stycznia 2017 r. w Warszawie - od godz. 15.00 (miejsce obrad - Rezydencja Belweder-Klonowa, ul. Flory 2)

Planowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Jaśle.

2. Przyjęcie stanowisk Zarządu ZMP w sprawach z poprzednich posiedzeń Zarządu:

a) projektów ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kpc oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw (MIiB),
b) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz delegacji zawartej w art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) ustawy o repatriacji,
d) stanowienia prawa w Polsce, w tym braku aktów wykonawczych.

3. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) podstawowej opiece zdrowotnej (MZ),
b) Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego),
c) Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych SP na cele budownictwa mieszkaniowego (MIiB),
d) zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa (MIiB),
e) związku metropolitalnym w województwie śląskim (rządowy),
f) Poznańskim Związku Metropolitalnym (Nowoczesna),
g) inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (rządowy),
h) zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Nowoczesna),
i) zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (MC),
j) zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (komisyjny),
k) zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (KUKIZ’15),
l) zmianie ustawy – Prawo atomowe (PPAA).

4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MEN ws. podstawy programowej kształcenia w zawodach,
b) MEN ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
c) MEN ws. dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
d) MEN ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
e) MRiF ws. upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami,
f) MRiF ws. wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

5. Uzupełnienie składu przedstawicieli Związku w instytucjach.

6. Informacje o sprawach bieżących (ZO, zmiany w kalendarzu, początek realizacji Strategii PR, wydarzenia).

7. Przyjęcie uchwał w sprawie wystąpienia Białego Boru i Limanowej ze Związku.

8. Korespondencja do rozpatrzenia.

9. Sprawy wniesione.