Związek Miast Polskich odnosi się do przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycji dotyczących zmian statusu zawodowego pracowników oświaty oraz finansowania zadań oświatowych. Propozycje te określone jako „robocze zagadnienia do dalszej dyskusji” przedstawione zostały w dniu 4 kwietnia br. przez panią minister Annę Zalewską, członkom Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz Zespołu ds. finansowania oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje gruntowną zmianę finansowania zadań oświatowych i to już od 2018 roku, czyli niemal równolegle z wdrażaniem zmian systemowych, wynikających z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W stanowisku zwrócono uwagę, że zarówno strategiczne założenia i zakres proponowanych zmian, jak i termin ich wprowadzania są nieodpowiednie i bardzo niekompletne. Związek nie akceptuje propozycji resortu, która ogranicza się tylko do zmian zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej, bez jej zdecydowanego zwiększenia. Uważa bowiem, że nakłady na edukację z budżetu państwa są w Polsce zbyt niskie.

Za niewłaściwą uznano także propozycję wdrożenia zmian w finansowaniu oświaty już od roku 2018, czyli w okresie, kiedy nakładają się na siebie zmiany systemowe wprowadzone w ostatnich latach. Wynikające, najpierw z obniżenia w 2014 roku obowiązku szkolnego, które to rozwiązanie zostało wycofane w 2016, a następnie likwidacji gimnazjów od roku 2017.

Natomiast większość propozycji MEN w sprawie statusu zawodowego pracowników oświaty zaopiniowano pozytywnie, szczególnie tych dotyczących czasu pracy i urlopów nauczycieli. Wynikają one między innymi z formułowanych od wielu lat postulatów środowisk samorządowych. W stosunku do części proponowanych rozwiązań, Związek odstąpił od opiniowania, ponieważ są zbyt ogólne i niejednoznaczne.


WIĘCEJ