Adresy mailowe

1

Miasto:

Prosimy o wypełnienie formularza aktualnymi adresami mailowymi kilkunastu ważniejszych funkcji w urzędzie, pozwoli nam to uzupełnić naszą bazę danych miast członkowskich Związku (jeżeli w mieście nie ma danej funkcji, to proszę zostawić puste pole).

2

Prezydent/Burmistrz:

3

Sekretariat Prezydenta/Burmistrza:

4

Zastępca Prezydenta/Burmistrza ds. edukacji:

5

Zastępca Prezydenta/Burmistrza ds. gospodarki komunalnej, nieruchomości, mieszkaniowej:

6

Zastępca Prezydenta/Burmistrza ds. inwestycji, planowania rozwoju i rewitalizacji:

7

Rzecznik prasowy UM/Prezydenta/Burmistrza:

8

Sekretarz:

9

Skarbnik:

10

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. gospodarki komunalnej:

11

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. gospodarki nieruchomości i mieszkaniowej:

12

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. inwestycji, planowania rozwoju i rewitalizacji:

13

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. pomocy społecznej:

14

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. zdrowia:

15

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. edukacji:

16

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. kultury:

17

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. ochrony środowiska:

18

Dyrektor/kierownik wydziału/referatu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

19

Wydział/referat promocji:

20

Wydział/referat współpracy z zagranicą:

21

Jednostka ds. planowania przestrzennego (np. Miejska Pracownia Urbanistyczna):

22

Wydział informatyki/informatyk w urzędzie miasta:

23

Przewodniczący Rady Miasta:

24

Biuro Rady Miasta:

25

Radni:

26

Radni:

27

Radni:

28

Osoba wypełniająca formularz:

29

Adres e-mail osoby wypełniającej formularz:

Klauzula informacyjna

Możesz się z nami skontaktować przez adres e-mail: biuro@zmp.poznan.pl

1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym Pani/Pan ma. Z inspektorem może się Pani/Pan kontaktować przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

2. Będziemy posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO) jakim jest aktualizacja bazy danych mając na uwadze integralność i aktualność danych.

3. Jeżeli zajdzie taka potrzeba będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom pomagającym nam realizować cele statutowe oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

4. Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz:

a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

d. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Pana/ Pani danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Pan może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Biuro ZMP przesłało Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Biuro ZMP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

f. prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z lub na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.