Dokumenty

Program Zgromadzenia Ogólnego w Serocku 21-22 marca 2017 r.
20.02.2017 | inne
2017-02-17 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta
20.02.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP pozytywnie ocenił projekt założeń przygotowany przez MZ. To pierwsza w historii polskiego systemu ochrony zdrowia próba takiego kompleksowego rozwiązania nakierowanego na podnoszenie jakości oraz poprawę bezpieczeństwa pacjenta. Sformułowanie ostatecznej opinii będzie możliwe jednak po otrzymaniu projektu ustawy. Poważnym mankamentem jest nieuwzględnienie w OSR kosztów, jakie będą musiały ponieść podmioty lecznicze na wdrożenie narzędzi podnoszenia jakości świadczonych usług.
2017-02-17 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie statusu drogi krajowej nr 12
20.02.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Członkowie Zarządu ZMP zwrócili się o wpisanie do Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2004 roku Drogi Krajowej nr 12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do zachodniej granicy Polski, jako drogi ekspresowej. Poparli tym samym wieloletnie starania Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12, które zrzesza gminy i powiaty z województw mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego.
2017-02-17 - Karta Samorządności
20.02.2017 | inne stanowiska i opinie
Zarząd ZMP i inne organizacje samorządowe przyjęły Kartę Samorządności, którą będą mogły podpisać wszystkie samorządy w Polsce. Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa. Samorządowcy domagają się w Karcie, aby rządzący oraz stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, dlatego należy je przypomnieć.
2017-02-17 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
17.02.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, zawarty w druku sejmowym 1259. Stoi na stanowisku, że przyjmowane rozwiązania powinny spełniać uniwersalne wymogi, pozwalające na budowanie współpracy autonomicznych gmin i powiatów, w drodze konsensusu społecznego i z uwzględnieniem opinii społeczności lokalnych.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje