Dokumenty

2017-04-24 - projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Projekt dotyczy zgłaszanej wielokrotnie przez środowiska samorządowe potrzeby poprawienia relacji określonej w art. 243, tak aby otrzymane wyniki w sposób miarodajny określały możliwości JST do zaciągania zobowiązań dłużnych.
2017-04-21 - stanowisko Zarządu ZMP w sprawie niezbędnych zmian w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości
24.04.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko jest odpowiedzią na przygotowywane zmiany prawne. W związku nimi ZMP proponuje, aby podjąć całościową refleksję nad systemem opodatkowania nieruchomości w Polsce i uwzględnić takie postulaty jak np.: wprowadzenie jednoznacznych definicji przedmiotów opodatkowania w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zwiększenie autonomii gmin w ustalaniu stawek opodatkowania oraz możliwości strefowania podatku od nieruchomości gruntowych, zarówno na obszarze gminy jak i w skali kraju.
2017-04-21 - stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
24.04.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt ustawy zawiera pozytywne propozycje zmian (regulacja w zakresie art. 242, wyłączająca wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu bieżącego jst oraz część regulacji z art. 243 umożliwiających samorządom przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia), jednak analiza innych proponowanych zapisów budzi poważne wątpliwości, które powodują, że projekt, jako całość, otrzymał negatywną opinię. W szczególności dotyczy to regulacji z art. 243.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw
24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Niniejszy projekt założeń został opracowany przez Capital Strategy Sp. z o.o. Sp. k. i Międzynarodowy Instytut Podatków od Nieruchomości (International Property Tax Institute- IPTI) na zlecenie Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Celem proponowanych zmian regulacyjnych jest dostarczenie władzom gmin dodatkowego, skutecznego instrumentu w postaci zróżnicowanych przestrzennych stawek podatku od nieruchomości gruntowych.
Raport dla ZMP - propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce
24.04.2017 | propozycje legislacyjne

Projekty ustaw i rozporządzeń

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk 1334)

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje