Dokumenty

2018-11-16 - Opinia Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw
27.11.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich opiniuje negatywnie poselski projekt nowelizacji Prawa prasowego, zgłoszony przez Klub Poselski Kukiz'15. Jest on niezgodny z Konstytucją RP, nie uwzględnia innych przepisów obowiązującego prawa, a w uzasadnieniu zawiera szereg nieprawdziwych i tendencyjnych stwierdzeń.
2018-11-16 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie organizacji i przebiegu wyborów samorządowych w 2018 r.
19.11.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Likwidacja korpusu urzędników wyborczych i przekazanie ich zadań administracji samorządowej, przywrócenie jednej komisji w obwodzie głosowania, wprowadzenie zasady, że minimalny skład składu komisji w ciągu dnia to połowa jej członków, zróżnicowanie liczebności komisji w zależności od liczby uprawnionych do głosowania w obwodzie - to główne postulaty przedstawicieli ZMP, które znalazły się w stanowisku przyjętym podczas posiedzenia w Łodzi. Zostało ono opracowane na podstawie uwag z 36 miast.
Książka „Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018”
07.11.2018 | publikacje
Książka o historii Związku Miast Polskich autorstwa Bogdan Mościckiego ukazała się w przeddzień obchodów stulecia odrodzenia naszego państwa. Publikacja koncentruje się na opisie działań dotyczących legislacji. Ze względu na dużą aktywność ZMP wiele zagadnień opisano wybiórczo, ale ze wskazaniem tych spraw i okresów, kiedy działalność Związku wyróżniała się czymś szczególnym na tle ogólnej historii polskiego samorządu.
Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy
25.10.2018 | publikacje
2018-09-14 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
19.09.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje ten projekt, ponieważ nie wpłynie on na rozwiązanie kluczowych problemów młodych Polaków, jakimi są: nadwaga, wady postawy czy też próchnica, przede wszystkim dlatego, że nie gwarantuje dodatkowych środków finansowych. Projektodawcy obciążają samorządy terytorialne niewykonalnymi zadaniami i nie zapewniają instrumentów prawnych i finansowych umożliwiających ich wykonywanie.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

opiniowanie od 20.08.2018 do 24.08.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

opiniowanie od 09.07.2018 do 17.07.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o mianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje