Dokumenty z kategorii 'stanowiska i uchwały ZMP'

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich pozytywnie opiniuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy podkreśla kulturotwórczy i wspólnototwórczy walor języka oraz jego wpływ na budowanie tożsamości lokalnej. Dobrze rozwinięte, demokratyczne państwo powinno pozwolić kształtować się i rozwijać wszelkim tożsamościom i światopoglądom, również tym skupionym na języku i kulturze.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia MI zmieniającego roz. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzoru licencji

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, jednak wskazuje, że wprowadzenie regulacji zobowiązującej do tego, aby w terminie 30 dni od ogłoszenia rozporządzenia nowe druki zostały wytworzone, wprowadzone do obrotu oraz nabyte przez organy licencyjne, wydaje się nie do zrealizowania. Proponuje się wprowadzenie zapisu umożliwiającego stosowanie formularzy zezwoleń i licencji obecnie obowiązujących wzorów przez okres dłuższy niż 30 dni.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP negatywnie opiniuje projekt tej ustawy, W opinii naszej organizacji projekt ten wymaga wielu korekt merytorycznych i redakcyjnych, a jego treść nie jest spójna z uzasadnieniem. Nieprzejrzyste przepisy zawarte w projekcie ustawy spowodować mogłyby ogromne problemy z ich implementacją do porządku prawnego. Wsparcie powinno być komplementarne w stosunku do innych rozwiązań z zakresu polityki społecznej.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

08.05.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W opinii ZMP całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w stosowaniu wsparcia publicznego dla inwestorów w Polsce, spowoduje jeszcze większe zróżnicowanie w rozwoju naszego kraju i poszczególnych województw oraz spotęguje trudności peryferyjnie usytuowanych średnich miast. Uczynienie ze spółek zarządzających SSE instrumentu wsparcia nowych inwestycji na sztucznie określonych obszarach kraju, powinno być poprzedzone umorzeniem udziałów i akcji miast, które 20 lat temu tworzyły te spółki.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie proponowanych zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych

19.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku Zarząd Związku ze zrozumieniem przyjmuje pakiet propozycji zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Proponuje jednak przesunięcie w czasie poszerzenia katalogu instrumentów dłużnych o niestandardowe instrumenty finansowania co najmniej do zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE.

2018-04-13 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje datowany 15 marca br. projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Projekt został sporządzony na podstawie przesłanek wynikających całkowicie błędnej diagnozy. Zawiera ponadto rozwiązania, które są nie do przyjęcia ze względów ustrojowych, ponieważ w sposób istotny ograniczają uprawnienia organów gmin przy realizacji ich zadania własnego, przyznając ich kompetencje wojewodom,

2018-04-18 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru

18.04.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP domaga się wprowadzenia przejrzystego i racjonalnego systemu wynagrodzeń. Uwzględniającego wielkość gminy czy miasta, zakres obowiązków oraz wyniki w zarządzaniu. Systemu, w którym o wysokości wynagrodzeń swoich burmistrzów, wójtów i prezydentów będą decydowały społeczności lokalne, a nie zapisane w ustawie „siedmiokrotności kwoty bazowej”.

Pismo prezesa ZMP do Premiera w sprawie termomodernizacji

28.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP

2018-03-01 - Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie wprowadzenia do szkół branżowych nauczania zawodu „technik transportu drogowego”

13.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP wnosi o rozważanie możliwości wprowadzenia zawodu technik transportu drogowego do szkoły branżowej II stopnia i umożliwienie uczniom odbycia w ramach zajęć szkolnych wszystkich szkoleń, a także obniżenie wieku dla kandydatów na kursy kwalifikacyjne oraz przyśpieszone kursy kwalifikacji wstępnej. Apeluje też do resortów infrastruktury oraz edukacji o pilne stworzenie dwustopniowego systemu kształcenia kierowców.

Propozycje zmian w ustawie o samorządzie gminnym, dotyczące regulacji budżetów obywatelskich (partycypacyjnych)

12.03.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
To propozycja korekty wprowadzonych niedawno w ustawie o samorządzie gminnym przepisów dotyczących budżetów obywatelskich (partycypacyjnych). Kilka fragmentów wprowadzonych w art. 5a nowych przepisów budzi wątpliwości Zarządu. Zwłaszcza trudny do interpretacji jest ostatni, 7 ustęp, który dodatkowo stanowi niepotrzebne usztywnienie procedur. Te miasta wypracowały wspólnie z mieszkańcami określone narzędzia, będą teraz musiały zmienić, dostosowując do sztywnych zapisów ustawowych.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.