Dokumenty

2019-02-15 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce

18.02.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich popiera słuszne oczekiwania nauczycieli, dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Nie posiadając istotnego wpływu na wysokość tych wynagrodzeń, w sytuacji gdy otrzymywane w subwencji środki finansowe nie pokrywają ich kosztów, ZMP wnioskuje, aby wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa (w formie dotacji celowej).

Podsumowanie działań ZMP w 2018 roku

04.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Podsumowanie obejmuje: działalność legislacyjną, opis działań ZMP w obronie miast, omówienie projektów realizowanych przez miasta i dla miast oraz kampanii „Sam urządzaj swoje miasto”, a także przedstawienie aktywności Związku w dziedzinie public relations.

2019-01-29 - Stanowisko ZMP w sprawie senackiego projektu ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkan.

29.01.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy i wobec poważnych naruszeń norm konstytucyjnych, apeluje do Posłów o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. W naszej opinii proponowane przepisy w sposób oczywisty naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawowe kanony demokratycznego państwa prawa, jakimi są: zasada legalizmu, zasada zaufania obywatela do państwa oraz ochrona interesów w toku, powiązane z zasadą niedziałania prawa wstecz.

2019-01-18 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

21.01.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie ocenia uwzględnienie przez Ministerstwo Środowiska szeregu uwag środowisk samorządowych do pierwotnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt wymaga jednakże dalszej dyskusji z udziałem ekspertów i zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i reprezentujących ich środowisk samorządowych.

2019-01-18 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

21.01.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP pozytywnie zaopiniował przyjętą przez rząd Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, dlatego też pozytywnie opiniuje projekt KSSR 2030, która rozwija te priorytety. Projekt zawiera jednak kilka zapisów, których korekta wydaje się uzasadniona, zwłaszcza że dotyczy pełnego uwzględnienia priorytetów SOR w tej Strategii. Wymaga np. uelastycznienia i wykorzystania potencjału aglomeracji.

Apel Związku Miast Polskich w sprawie konieczności pilnych zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego

17.12.2018 | inne stanowiska i opinie
W apelu podkreślono, że niezbędne rozwiązania prawne (kodeks urbanistyczny) muszą stwarzać warunki, w których właściwy rozwój będzie zachodził w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, z korzyścią dla społeczności lokalnej i gospodarki. Planowanie przestrzenne powinno umożliwiać określenie, jaki rozwój jest potrzebny i gdzie powinien następować, jakie obszary należy chronić, a jakie aktywizować. ZMP przedstawi na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym własne propozycje w tym zakresie.

2018-12-14 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie podwyżek cen energii elektrycznej

14.12.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
W ostatnich miesiącach w wielu miastach trwają postępowania przetargowe dotyczące zakupu energii elektrycznej na potrzeby zapewnienia lokalnych usług publicznych dla naszych mieszkańców. Ceny, jakie zaproponowali dostawcy energii, są o 50-70% wyższe niż przed rokiem. ZMP domaga się weryfikacji taryf spółek energetycznych oraz zrekompensowania samorządom wzrostu cen energii.

Podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej ZMP "Sam urządzaj swoje miasto"

30.11.2018 | sprawozdania z działalności ZMP
Samorządy terytorialne zrzeszone w Związku Miast Polskich zachęcały mieszkańców do większego zaangażowania się w sprawy lokalne i wpływania na to, jak wyglądają miasta i jak się w nich żyje. Kampania „Urządzam swoje miasto”, realizowana przed wyborami samorządowymi, miała zwiększyć zainteresowanie udziałem w głosowaniu.

2018-11-16 - Opinia Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw

27.11.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich opiniuje negatywnie poselski projekt nowelizacji Prawa prasowego, zgłoszony przez Klub Poselski Kukiz'15. Jest on niezgodny z Konstytucją RP, nie uwzględnia innych przepisów obowiązującego prawa, a w uzasadnieniu zawiera szereg nieprawdziwych i tendencyjnych stwierdzeń.

2018-11-16 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie organizacji i przebiegu wyborów samorządowych w 2018 r.

19.11.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Likwidacja korpusu urzędników wyborczych i przekazanie ich zadań administracji samorządowej, przywrócenie jednej komisji w obwodzie głosowania, wprowadzenie zasady, że minimalny skład składu komisji w ciągu dnia to połowa jej członków, zróżnicowanie liczebności komisji w zależności od liczby uprawnionych do głosowania w obwodzie - to główne postulaty przedstawicieli ZMP, które znalazły się w stanowisku przyjętym podczas posiedzenia w Łodzi. Zostało ono opracowane na podstawie uwag z 36 miast.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej