Dokumenty

Książka „Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018”

07.11.2018 | publikacje
Książka o historii Związku Miast Polskich autorstwa Bogdan Mościckiego ukazała się w przeddzień obchodów stulecia odrodzenia naszego państwa. Publikacja koncentruje się na opisie działań dotyczących legislacji. Ze względu na dużą aktywność ZMP wiele zagadnień opisano wybiórczo, ale ze wskazaniem tych spraw i okresów, kiedy działalność Związku wyróżniała się czymś szczególnym na tle ogólnej historii polskiego samorządu.

Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy

25.10.2018 | publikacje

2018-09-14 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

19.09.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje ten projekt, ponieważ nie wpłynie on na rozwiązanie kluczowych problemów młodych Polaków, jakimi są: nadwaga, wady postawy czy też próchnica, przede wszystkim dlatego, że nie gwarantuje dodatkowych środków finansowych. Projektodawcy obciążają samorządy terytorialne niewykonalnymi zadaniami i nie zapewniają instrumentów prawnych i finansowych umożliwiających ich wykonywanie.

2018-08-24 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

31.08.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP negatywnie opiniuje część z rozwiązań zwartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (w wersji z dnia 10 sierpnia 2018 r.). Mimo, że projekt ten wprowadza wiele oczekiwanych zmian w organizacji pieczy zastępczej, to jednak równocześnie zawiera przepisy, które mogą pogorszyć warunki wspierania dzieci i młodzieży oraz nakłada na gminy i powiaty wiele nowych zadań, nie gwarantując na ich realizację adekwatnych środków finansowych.

Uchwała nr 5/2018 XLI Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Żywcu

20.07.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
w sprawie: zmiany Statutu Związku Miast Polskich

Statut Związku Miast Polskich po zmianach 1.03.2018

20.07.2018 | inne

2018-06-27 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej najmu krótkoterminowego

29.06.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Najem okazjonalny często okazuje się uciążliwy dla lokalnych społeczności. Najemcy, wykorzystującym swoją anonimowość, są w stanie swoim zachowaniem zdestabilizować życie mieszkańców miast. Wynajmujący unikają zaś wzięcia odpowiedzialności za zachowanie swoich klientów, ignorując zasady dobrego sąsiedztwa oraz współżycia. W tej sytuacji ZMP zwraca się z prośbą do MSiT o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która pozwoli na rozwiązanie tego coraz bardziej palącego problemu.

Schematy postępowania w związku z wydaniem nowego rozporzadzenia płacowego.

14.06.2018 | opinie prawne

Opinia prawna w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

14.06.2018 | opinie prawne

2018-05-25 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie nowej wersji projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

03.06.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, dziękując za uwzględnienie zasadniczych uwag Strony Samorządowej do pierwszej wersji projektu, zgłasza do nowej wersji projektu uwagi od których uwzględnienia uzależnia ewentualną pozytywną opinię.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej