Zakończono opiniowanie

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MŚ Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy Prawo wodne.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk 1334)

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Sprawiedliwości o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Cyfryzacji o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o dowodach osobistych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt założeń Ministra Zdrowia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (...)

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie MFiR w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MRiF w sprawie upoważnienia do wydania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami.

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia).

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji).

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego).

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Państwowa Agencja Atomistyki)

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 15.12.2016 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 15.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym.

opiniowanie od 15.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o dokumentach publicznych.

opiniowanie od 13.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

opiniowanie od 13.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposoby przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej