Zakończono opiniowanie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt Planu Rozwoju Elektromobilności "Energia do Przyszłości".

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Rozwoju i Finansów o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

opiniowanie od 08.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 08.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 08.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Środowiska o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 08.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmienie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia ministra Edukacji narodowej w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016r.

opiniowanie od 23.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

opiniowanie od 23.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej.

opiniowanie od 23.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MIiB zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

opiniowanie od 22.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

opiniowanie od 22.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN ws. sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2014-2015

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST oraz trybu rozliczania (...)

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Mnistra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody (...)

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Skrabu Państwa o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych uwag

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MIiB o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MKiDN o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MIiB o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Proj. ustawy o zm. ust. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zm. Kodeksu cywilnego, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ust. o finans. wspraciu tworzenia lokali socjalnych

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

2016-11-17 - projekt stanowiska ZMP w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno - budowlanego

opiniowanie od 21.11.2016 do 24.11.2016
kategoria: projekt stanowiska lub uchwały ZMP

więcej

Projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

opiniowanie od 26.10.2016 do 28.10.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

opiniowanie od 26.10.2016 do 27.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej