Zakończono opiniowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w spr. kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Kodeks urbanistyczno - budowlany

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunlanych

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

opiniowanie od 12.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia
Projekt zakłada likwidację gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym oraz na szczeblu centralnym.

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

opiniowanie od 19.10.2016 do 19.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Prawo oświatowe

opiniowanie od 19.10.2016 do 19.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

opiniowanie
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej