Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy - adaptacja do warunków ukraińskich

Przedsięwzięcie, współfinasowane jest ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, realizowane jest przez Związek Miast Polskich (ZMP) i Związek Miast Ukrainy (ZMU), w partnerstwie z miastem Płock.

Założeniem projektu jest transfer polskich doświadczeń zarządzania miastem w modelu partnerstwa i współpracy do samorządów ukraińskich, zwłaszcza nowo powstających OTG (połączonych gromad). Jako narzędzie wdrażania w/w założeń wybrano formę warsztatową, realizowaną w poszczególnych samorządach.
Wzmocnienie kompetencji kadr pracujących w ukraińskich samorządach służyć będzie wsparciu procesu decentralizacji na Ukrainie. Długofalowym efektem projektu ma być pogłębienie istniejącej i stymulowanie nawiązania nowej współpracy partnerskiej przez samorządy uczestniczące w projekcie.
Realizując dwa ostatnie projekty Związek Miast Polskich zidentyfikował, we współpracy ze Związkiem Miast Ukrainy (ZMU), potrzebę wsparcia kompetencyjnego współpracy miast średnich z ich otoczeniem wiejskim oraz wsparcia rozwoju instytucjonalnego nowo tworzących się w każdym roku tzw. połączonych gromad (OTG).
Od 2014 r. na Ukrainie wprowadzane są reformy decentralizacyjne, obejmujące przekazywanie kompetencji do dostarczania usług publicznych dotąd realizowanych przez struktury rządowe (obwody i rejony) do gmin – pod warunkiem, że mają potencjał realizacji usług. Są to zatem wszystkie miasta obwodowe i rejonowe oraz gminy miejsko-wiejskie, które się dobrowolnie połączyły i których jest już 692 (utworzone z 29% dotychczas funkcjonujących niewielkich samorządów gminnych na Ukrainie). Najwięcej jest ich w obwodzie Żytomierskim.
W ślad za nowymi zadaniami i obowiązkiem dostarczania nowych usług dla mieszkańców idą znaczące środki na pokrycie ich kosztów oraz na inwestycje. Problemem szczególnie połączonych gromad jest jednak słabość instytucjonalna i zarządcza oraz niskie kompetencje kadry – co sygnalizował Związek Miast Ukrainy.

Projekt realizowany w Polsce i na Ukrainie.
Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą miasta: Płock, Grodzisk Mazowiecki i Gąbin.
Po stronie ukraińskiej uczestniczą trzy miejscowości obwodu żytomierskiego: miasto Żytmomierz, Emilczyńska OTG i Stanisziwska OTG.

Okres realizacji: maj - grudzień 2018

Wydarzenia:
 • Warsztat wprowadzająco-metodologiczny na Ukrainie, Żytomierz 24 i 25 maja 2018 – z udziałem przedstawicieli polskich i ukraińskich samorządów uczestniczących w projekcie, ZMP i ZMU, konsultanta ukraińskiego. Uczestnicy: 21 osób: 15 przedstawicieli ukraińskich samorządów, 1 przedstawiciel Płocka, 2 przedstawicieli ZMP (w tym konsultant ds. zarządzania strategicznego), 1 przedstawiciel ZMU, 1 konsultant ukraiński. Celem warsztatu wprowadzająco-metodologicznego jest prezentacja i dyskusja uwarunkowań prawnych nowo powstałych ukraińskich OTG w tym nowej perspektywy integracji zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, jakie wyznacza pakiet regulacji przyspieszających proces decentralizacji, przyjęty w listopadzie 2017 r przez parlament ukraiński.
 • Spotkania robocze w samorządach ukraińskich - 2 - 7 lipca 2018
 • Wizyta studyjna w polskich miastach - Wizyta trwać będzie 6 dni, weźmie w niej udział 17 osób z Ukrainy (w tym: 15 z samorządów,1 konsultant ukraiński, 1 przedstawiciel ZMU), osoby z polskich samorządów goszczących i eksperci z Płocka oraz koordynator projektu z ZMP.
 • Job-shadowing w polskich miastach - W 6-dniowej wizycie w Polsce weźmie udział po 3 kluczowych przedstawicieli administracji 3 samorządów ukraińskich i towarzyszyć będzie w pracy swoim polskim kolegom – partnerom z projektu. Formuła job shadowing ma pomóc w budowaniu kompetencji ukraińskich pracowników samorządowych.
 • Upowszechnianie efektów na Ukrainie - Efekty projektu będą upowszechniane przez ukraińskie samorządy uczestniczące w projekcie oraz dzięki zaangażowaniu Związku Miast Ukrainy w innych miastach/gminach na Ukrainie poprzez: stronę internetową Związku Miast Ukrainy, panel dyskusyjny podczas dorocznego spotkania wszystkich członków ZMU we wrześniu 2018.
Aktualności - Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy - adaptacja do warunków ukraińskich
Thumb 1 3 img 2662
|
W ramach projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy – adaptacja do warunków ukraińskich” w Płocku od 19 do 23 listopada gościła delegacja Żytomierza.
Thumb 1 3 received 772540743138150
|
Miasto było gospodarzem kolejnego spotkania w ramach projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy - adaptacja do warunków ukraińskich”.
Thumb 1 3 foto ukraina 3
|
W dniach od 2 do 7 lipca w trzech gminach obwodu żytomierskiego odbyły się kolejno dwudniowe spotkania robocze. Młode ukraińskie samorządy poznawały doświadczenia polskich partnerów w projekcie.
Thumb 1 3 img 20180524 125512
|
W Żytomierzu na Ukrainie, 24 i 25 maja br. spotkali się uczestnicy projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy – adaptacja do warunków ukraińskich".
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej